ANNIVERSARY QUOTES TAMIL

ANNIVERSARY QUOTES TAMIL

  1. “உங்கள் விவாகரத்தின் இந்த வருடம் உங்கள் கண்ணீர்கள் அதிசயமாக மிகவும் மகிழ்ந்திருக்க வேண்டும்.” (May this year of your marriage bring abundant joy to your eyes.)
  2. “உங்கள் விவாகரம் இனிமேல் மாயமாக நின்றுவிடும் வரை அந்த மகிழ்ச்சியை போக்கி வாழ்க.” (May your marriage continue to be magical and filled with happiness.)
  3. “உங்கள் விவாகரத்தின் இந்த ஆண்டு உங்கள் உயிர் கூறும் முதல் வருடமாக இருக்க வேண்டும்.” (May this year of your marriage be the first of many happy years to come.)
  4. “உங்கள் விவாகரத்தில் இன்னும் கனமான ஆண்டுகள் கடந்து செல்ல வாழ்க.” (May many more blissful years continue to unfold in your marriage.)
  5. “விவாகரத்தின் இந்த விசேஷ நாள் உங்களுக்கு புனிதமாக இருக்க வேண்டும்.” (May this special day of your marriage be filled with blessings.)
  6. “உங்கள் விவாகரம் உங்கள் வாழ்க்கையின் அதிசயமான பாதையில் மேம்பட்டு வளருகின்றது.” (Your marriage is blossoming beautifully along the wonderful path of your life.)
  7. “உங்கள் விவாகரம் ஒரு அழகான கதை என்பது உண்மையாக உண்டு, அந்த கதை வாழ்க்கையில் முடிவடையாது.” (Your marriage is truly a beautiful story that never ends in life.)
  8. “உங்கள் விவாகரத்தில் ஒருவர் மற்றொருவரை விரும்புவது அதிசயம் ஆக வேண்டும்.” (It’s a wonder when two people in your marriage continue to cherish each other.)
  9. “உங்கள் விவாகரம் ஒரு உண்மையான திருமணம் ஆக வேண்டும்.” (Your marriage is a true union of hearts.)
  10. “உங்கள் விவாகரம் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு அதிசயமான பர்வமாக உள்ளது.” (Your marriage is a wonderful chapter in your life.)

Feel free to use these Tamil anniversary quotes to express your love and wishes to your loved ones on their special day!

See Also: THOMAS ALVA EDISON QUOTES IN HINDI

Similar Posts