bible quotes Malayalam

Hey guys, if you are looking for the Best bible quotes in Malayalam, then today we have brought the Best bible quotes in Malayalam for you. You can express your love and feelings with the help of the Best bible quotes in Malayalam.

bible quotes Malayalam

bible quotes Malayalam
ഇതാ, ദൈവമാണ് എന്റെ രക്ഷ, ഞാൻ അങ്ങയിൽ ആശ്രയിക്കും; ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല. – ഏശയ്യാ 12:2
ഞാൻ കർത്താവിൽ അത്യധികം ആനന്ദിക്കും. – ഏശയ്യാ 61:10
എന്റെ പാത അങ്ങു വിശാലമാക്കി; എന്റെ കാലുകൾ വഴുതിയില്ല. – സങ്കീ 18:36
നിതയനായ ദൈവം നിന്റെ അഭയം, താങ്ങാൻ ശാശ്വത ഹസ്തങ്ങൾ. – നിയ 33:27
ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞവളെ! സ്വസ്തി കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ! – ലൂക്കാ 1:28
മുള്ളുകളേറെ മുറിവേല്പിച്ചപ്പോഴും, മുല്ലപ്പൂമൊട്ടിന്റെ നൈർമല്യത്തോടെ പ്രിയനാഥനെ പ്രണയിക്കുന്നതിലധികം പ്രിയങ്കരമല്ല മറ്റൊന്നുമെന്ന് ജീവിതം കൊണ്ട് പ്രഘോഷിച്ചുവളെ.. എന്റെയും കൊച്ചു ജീവിതവും നിന്നോളം സുന്ദരമാക്കാൻ എന്നെന്നും എനിക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചാലും…
നിങ്ങളുടെ ഉത്ക്കണ്ഠകളെല്ലാം അവിടുത്തെ ഏൽപ്പിക്കുവിൻ. അവിടുന്നു നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധാലുവാണ്. – പത്രോ 5:6
എളിയവരെ അവിടുന്നു നീതിമാർഗത്തിൽ നയിക്കുന്നു; വിനീതരെ തന്റെ വഴി പഠിപ്പിക്കുന്നു. – സങ്കീ 25:9
സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോലുകൾ നിനക്ക് ഞാൻ തരും. – മത്താ 16:19
എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എന്റെ രക്തം പണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വിശ്വസിക്കുന്നു. – യോഹ 6:56
ഞാൻ അങ്ങയുടെ കല്പനകൾ പാലിക്കാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അങ്ങയുടെ കരം എനിക്ക് താങ്ങായിരിക്കട്ടെ! – സങ്കീ 119:173
കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ ദൈവഭക്തരുടെ ചുറ്റും പാളയമടിച്ച് അവരെ രക്ഷിക്കുന്നു. – സങ്കീ 34:7
കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അവനിൽ ജീവിക്കുവിൻ. – കൊളോ 2:6
എല്ലാം പൂർത്തിയായിരുന്നു. അവൻ തല ചായ്ച്ച് ആത്മാവിനെ സമർപ്പിച്ചു. – യോഹ

Best bible quotes in Malayalam

bible quotes Malayalam
കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ അനുഗ്രഹീതൻ! ഉന്നതങ്ങളിൽ ഹോസാന! – മത്തായി 21:9
"യേശു അവിടെത്തന്നെ പറയുന്നു: 'ഞാൻ വഴി, സത്യം, ജീവനുള്ളതും, തീവ്രവാദികളുടെ കൂടെ നിലകൊള്ളുന്നതുമാണ്.'" - യേശയ്യാ 14:6
"യേശു പറയുന്നു: 'ഞാനാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നും എനിക്ക് പിന്തുടരുന്നത് സത്യം, ജീവനുള്ളതും ഞാൻ മാത്രമാണ്.'" - യോഹന്നാൻ 14:6
"ദൈവമേ, സ്നേഹത്തോടെ നാം മറ്റൊരുവനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിലും, നമ്മുടെ സ്നേഹം പരസ്പരം സഹിക്കുംവരെ നിങ്ങളുടെ മാതൃത്വം നിലനിർത്താൻ കഴിയും." - റോമർ 12:10
"ദൈവമേ, അനുഗ്രഹം, കർത്താവേ, നിനക്ക് സ്തുതി!" - പ്രക്രിയാക്രമങ്ങൾ 4:24
"ദൈവമേ, നീയും ഞാൻ എന്നെ പിരിയാൻ എന്റെ മാതൃത്വം സഹിക്കുന്നു." - പ്രക്രിയാക്രമങ്ങൾ 8:16
"സ്നേഹത്തിന്റെ പരിമിതിയും മനുഷ്യനുള്ളതുമായി മാറാൻ പാടില്ല. ആരുടെ ഹൃദയത്തിലും അങ്ങനെ സ്നേഹം സ്വീകരിക്കുന്നുവോ അവൻ ദൈവത്തെ അറിയുന്നു." - 1 യോഹന്നാൻ 4:7-8
"യാക്കോബിന്റെ പിരിയാവാനും നാം ദൈവത്തിൽ നമ്മെ കരുതാതിരിക്കുന്നതാവണം." - യാക്കോബ് 4:12
"ദൈവമേ, നിന്റെ മഹത്വവും പരാക്രമവും ഞാനറിയാവുന്നു. അവയുടെ വിശുദ്ധത്വത്തിൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട്." - പ്രക്രിയാക്രമങ്ങൾ 16:25-27
"ദൈവത്തിൽ ഞാനുള്ളു എന്ന് സ്നേഹത്തിലൂടെ കരുതുക. ഇത് നിന്നിൽ നിന്നുള്ളതാണ്
ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സ് ആത്മാവിനെയും അവന്റെ വാക്കുകള്‍ ആത്മാവിനും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുക. - പ്രകടനം 19:14
ദൈവം സ്നേഹം എന്നത് പ്രണയമായിരിക്കുന്നു. - 1 യോഹന്നാൻ 4:8
ദൈവത്തിൽ ആത്മാവായ ആരും ദാനം ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. - യോഹന്നാൻ 3:27
നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം ദൈവത്തിന്റെ അരൂപം സേവിക്കുന്നതിനുള്ളൂ. - കൊറിന്ത്യരോസിന്റെ പ്രഥമപത്രം 10:31
സ്നേഹം ദൈവത്തിന്റെ വാക്കാണ്. - 1 യോഹന്നാൻ 2:5

bible quotes Malayalam

bible quotes Malayalam
അന്താരാത്മം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ദൈവത്തിലേയ്ക്ക് അടക്കുക. - 1 കൊറിന്ത്യരോസിന്റെ പ്രഥമപത്രം 6:19
ആത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ ആപത്തിനു വിധേയമാണ്. - സാമുവേൽ പ്രഥമന്റെ പുസ്തകം 26:24
സ്നേഹം, സൗമ്യത, സഹിഷ്ണുത, കരുണ പിടിച്ചുള്ളവരായിരിക്കുക. - കൊളോസ്സ്യേസിനും 3:12
ദൈവത്തിന്റെ മഹാസ്നേഹം എന്നത് അപ്രത്യാശിതമായി നിലകൊള്ളുന്നു. - യൂദാസിന്റെ കൃത്യം 1:21
ദൈവം സ്നേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ സ്നേഹവും പ്രണയവും അവനത്. - മത്തായി 22:37-39
നിങ്ങളുടെ അപാപങ്ങൾ നിഷ്പാപരാക്കുക. - അപ്പോസ്തലരുടെ പ്രക്രിയകൾ 2:38
സ്നേഹവും സന്തോഷവും സ്വന്തമായിരിക്കും. - റോമായോസിന്റെ പത്രം 12:15
സ്വന്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക, സ്വന്തമായി തേടുക. - മത്തായി 7:7
"യേശു അവന്റെ കരുണത്തിന്റെ കണ്ണില്‍ അവന്റെ ശിരസ്സ് പുനരുജ്ജീവിക്കുകയാണ്." - യോഹന്നാൻ 11:25
"നിനക്കു തന്നെയാണ് നാമത്തിലൂടെ നല്‍കപ്പെടുന്നത്; എന്നാല്‍ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയുടെ മൂലധാരയുടെ ദേവനല്ല നിനക്കു കണ്ണീര്‍ പലിശ ചെയ്യാന്‍." - യോഹന്നാൻ 16:24
"ദൈവം ദൈവമായും അന്ധകാരവല്ലാത്തതായും ഉയിരാനന്ദമായും ആണ്." - 1 യോഹന്നാൻ 1:5
"ദൈവം അമ്മ ആകാന്‍ ആവണമെന്നില്ലാത്ത പിതാവിനെ നാം കണ്ടെത്തുന്നു; എനിക്കും നിങ്ങള്‍ക്കും ദൈവത്തെപ്പറ്റി പരിചയപ്പെടുത്തുവാന്‍ വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തു നിന്റെ മുമ്പില്‍ വന്നു." - യോഹന്നാൻ 14:9
"അഗ്നിയേ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായി എന്നെ വരപ്പെടുത്തുന്നതായി കണക്കാക്കിയപ്പോള്‍ ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യരാശി വല്ലാതെ അവനെയാണ് വന്നത്." - ആദ്യോക്യാപി 2:9
"ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകനായിരുന്ന യേശു മരിച്ചുപോയി വീഴ്ച്ച അനുഭവിക്കുന്നതോടെ ദൈവത്തെ ഉത്സാഹപൂര്‍വ്വം സംസ്മരിക്കുവാന്‍ ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകളായിത്തീര്‍ന്നു." - മത്തായി 16:21
"ദൈവത്തിനുവേണ്ടി വാക്കുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു; മരണത്തില്‍ ജീവിക്കുന്നു." - ഹോഷേയ 6:2

bible quotes in Malayalam

bible quotes Malayalam
"നിങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കിയപ്പോള്‍ മിശിഹായേ
യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തെളിവുകൾക്ക് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം: "ഞങ്ങൾക്ക് അന്നത്തെ തെളിവായി വാക്കായി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്ക് ഞങ്ങൾക്കാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത്" (യോഹന്നാൻ 6:68).
"ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു, നിന്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ വാക്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ വ്യക്തമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെയ്യുക" (യോഹന്നാൻ 17:17).
"യേശു അവരുടെയും പിതാവിന്റെയും കണ്ണുകളിൽ കണ്ണുകളുടെയും നാണയങ്ങൾ നോക്കുന്നുവെന്നും പടിഞ്ഞാറുകളെയും അവരുടെയും കാലുകളെയും കാണുന്നുവെന്നും പറയുന്നുവെന്നും അവരെവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല" (യോഹന്നാൻ 9:39).
"യാക്കോബ് 4:8: ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ നാം പ്രത്യേകിച്ചു പ്രിയപ്പെടുത്തുന്നു; എന്നാൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തന്നെ ദൈവം അവർക്കു നൽകുന്നു."
"പ്രവാചകത്വത്തിന്റെയും പ്രത്യേകതക്കും തിളക്കത്തിന്റെയും കടലുകളായിരുന്നു ഞാനും പ്രവാചകരും" (യെശയ്യാ 49:6).
"എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കത് അധികം തീരുമാനങ്ങൾ തെളിയിക്കുകയോ അതിൻറെയും നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടപ്പാക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്" (മത്തായി 23:23).
"നിനക്ക് വിശ്വാസികളുടെ ജീവനും പാപികളുടെ വിധിയും പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്" (മാർക്കോസ് 16:16).

Related Quotes: 400+ Best Mirza Ghalib Shayari

Similar Posts