WATER QUOTES IN TAMIL

WATER QUOTES IN TAMIL

 1. நீர் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் முக்கியம் என்பது அதிசயம்.
 2. நீர் வாழ்க்கையில் உண்மையான அதிசயம்.
 3. நீர் வாழ்க்கையின் ஆரம்பம் மற்றும் முடிவம்.
 4. நீர் எப்போதும் திரும்பி வருகின்றது, அது அதிசயம்.
 5. நீர் உலகத்தின் உயிர்கள்.
 6. நீர் ஜீவன் அதிசயம்.
 7. நீர் விஷயங்களை சொல்லாது, அது போதியான மெய்.
 8. நீர் என் அன்பு மற்றும் பரிசு.
 9. நீர் வாழ்க்கையில் அருமையான பரிசு.
 10. நீர் மனிதர்களுக்கு வாழ்க்கையை அளிக்குகின்றது.
 11. நீர் பாசம் உண்டு, மனிதர்கள் வாழ்க்கையை அளிக்குகின்றனர்.
 12. நீர் வாழ்க்கையில் வாழ்க்கையை வைக்குகின்றது.
 13. நீர் நம் அன்பின் அடிப்படை.
 14. நீர் மனிதர்கள் அன்பு மற்றும் கையேந்துகொள்ளுகின்றனர்.
 15. நீர் பரிசு, அது பரியாசம்.
 16. நீர் என் உயிர், அது என் வாழ்க்கை.
 17. நீர் உலகத்தை புதுப்பிக்கின்றது.
 18. நீர் வாழ்க்கையில் முக்கியம் அதிசயம்.
 19. நீர் மனிதர்கள் வாழ்க்கையை மீட்குகின்றது.
 20. நீர் வாழ்க்கையில் அமைந்த அதிசயம்.
 21. நீர் நம் புதுப்பாக்கம்.
 22. நீர் மனிதர்கள் வாழ்க்கையை உயர்த்துகின்றது.
 23. நீர் மனிதர்கள் வாழ்க்கையை அமைக்குகின்றது.
 24. நீர் உலகத்தின் கனிந்த சொத்து.
 25. நீர் மனிதர்கள் வாழ்க்கையை சுற்றி வருகின்றது.
 26. நீர் அன்பு மற்றும் ஆரம்.
 27. நீர் வாழ்க்கையில் முழுவதும் முழுவதும் அதிசயம்.
 28. நீர் வாழ்க்கையில் மிக முக்கியம்.
 29. நீர் மனிதர்களின் உயிர்கள்.
 30. நீர் மனிதர்களின் உடல் அமைப்பு

See Also: I AM NOT FOOL QUOTES

Similar Posts